การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1