การประชุม การดำเนินงานตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น. นางสุชาดา  เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เป็นประธานในการปรุะชุมการดำเนินงานตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1