การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

สถานศึกษาไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศรับสมัคร

แก้ไขประกาศรับสมัคร