ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 /2561

วันที่ 5 ตุลาคม  2561  ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาลำพูน  เขต  1  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา  และผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 3 /2561  เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน   เขต  1  อ.เมือง  จ.ลำพูน