การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาการมอบหมายงานตามคำสั่งใหม่ ตลอดจนการนิเทศโรงเรียนและการปฏิบัติงานตามกลุ่มสาระ การกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายพงศ์รติ แก้วอ้าย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองผู้มีผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา (Best Practice)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และต้อนรับ นางสาวปุณณดา อินทรจักร์ ลูกจ้างชั่วคราวที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มฯ พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับศึกษานิเทศก์ทุกคนผู้มีผลงานการปฏิบัติที่ดีในการนิเทศติดตามที่ส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC) โดยมีศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1