ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตนเอง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  นายชาติชาย กันทา รอง ผอ.สพป. ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงสื่อสารแนวทางการประเมินตนเองและจัดทำการประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกาาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบการจัดทำ SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย และครูผู้จัดทำ SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลพ. เขต 1