ประชุมลูกจ้างประจำ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมลูกจ้างประจำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการ และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1