ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ คลิกอ่านประกาศที่นี่