รับชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2561 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2561 ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ซึ่งในวันนี้มีประเด็นสำคัญดังนี้ (ประเด็น) ศาสตร์พระราชา(1) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 (2) การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติใน 4 ภูมิภาค (3) การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเทศ (ประเด็น) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบเพื่อนครู (1) การ่วมกิจกรรม “เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (2) การมอบนโยบายของ สพฐ.ในการประชุมผู้อำนวยการ สพป. และ สพม.เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV (3) การมอบนโยบายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Admin OBEC Line 2018 ในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทาง Application line (4) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ร่วมกับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ศ.นพ.อุดม คชินทร ณ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม จังหวัดนครสวรรค์ (ประเด็น) แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. (1) คัดลายมือสวยด้วยมือเรา (2) การรายงานผลการดำเนินงานต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเข้าสู่ระบบ NISPA ของสำนักงาน ป.ป.ส. (4) การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018 : APCG2018) รับชม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1