การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดจัดทำข้อมูลและรายงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ การติดตามเชิงประจักรผลการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และโครงการโรงเรียนประชารัฐ และเรื่องแจ้งจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และจากกลุ่มงาน ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1