การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE ONLINE ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE ONLINE ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดกลุ่มผู้เข้าพัฒนาทำกิจกรรม PLC ของคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1