การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาการกำหนดวันแข่งขัน การกำหนดสถานที่จัดการแข่งขันและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และการแจ้งรายการที่เข้าประกวดแข่งขันพร้อมทั้งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1