โรงเรียนบ้านร้องเรือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนบ้านร้องเรือ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมและเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธียุวสถิรคุณ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยนายจำนงค์ สุรินทร์เปา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูแกนนำ และนักเรียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 15 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่