โรงเรียนบ้านศรีย้อย จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านศรีย้อย โดยได้ร่วมมือกับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนายผล ขัดทา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรคำภิมุข ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม ตลอดจนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ปลูกฝังความรู้สึกในการรักและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีกิจกกรรมฐานวิชาการ 4 ฐาน และกิจกรรมวิชาการร่วม มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านศรีย้อยเข้าร่วมกิจกรรมรวม 81 คน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1