รับชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2561 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2561 ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ซึ่งในวันนี้มีประเด็นสำคัญที่ประธานแจ้งเพื่อทราบดังนี้ ศาสตร์พระราชา (1) เชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 (2) สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (3) วันงดดื่มสุราแห่งชาติ (4) ร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบเพื่อนครู (1) การประชุมเชิงวิชาการโรงเรียนร่วมพัฒนา (2) การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลร่วมกับคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี (3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (4) การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 (5) ชื่นชมนักเรียนไทยคว้า 15 รางวัล 27 เหรียญ การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ประถมศึกษา ปี 2561 โดยรับชม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1