รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสถานศึกษาสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสถานศึกษาสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คลิกที่นี่