ประกาศรายชื่อผู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค(2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ขอโอนมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค(2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และรายชื่อผู้สมัครที่ขอโอนมาดำรงตำแหน่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 คลิกที่นี่