ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร