สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพิธีรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกุล่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่และพิธีรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในพระเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในเวลา 09.50 น. สรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เวลา 10.20 น. สรงน้ำพระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดบ้านตอง เวลา 10.50 น. รดน้ำดำหัว นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ บ้า่นพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เวลา 11.30 น. สรงน้ำพระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ณ วัดช่างฆ้อง เวลา 11.45 รดน้ำดำหัว นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และเวลา 12.30 น. รดน้ำดำหัว นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพูน