สพป.ลำพูน เขต 1 ต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คณะวิทยากรประจำกลุ่ม (วิทยากรพี่เลี้ยง) ประกอบด้วย นางรัชนี สมบุตร ข้าราชการบำนาญ สพป.ลำพูน เขต 1 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และ นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ในการให้คำปรึกษา แนะนำ เสริมความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนกำกับติดตามระหว่างการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ในการคณะกรรมการฯ ได้มอบเกียรติคุณบัตร ให้แก่ สพป.ลำพูน เขต 1 ที่เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 10/2561 หน่วยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.เจตนา เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุชาดา เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมกับพบปะให้คำปรึกษา แนะนำ เสริมความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนกำกับติดตามระหว่างการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1