บุคลากรในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลลำพูน ซึ่งโรงพยาบาลลำพูน จัดทีมเจ้าหน้าที่บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่บริการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ของโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ประมาณ 130 คน