รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2561 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ