สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาตำบลเหมืองจี้จัดการประชุมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตำบลเหมืองจี้

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาตำบลเหมืองจี้ จัดการประชุมตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตำบลเหมืองจี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นำไปสู่ห้องเรียนคุณภาพในปีการศึกษา 2561 และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในตำบลเหมืองจี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายณรงค์ ก๋องแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 บรรยายให้ความรู้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลเหมืองจี้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ร้านบ้านนาปลาสด ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน