โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา