ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานกิจกรรมเข้าค่าย บ ว ร แห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตำบลริมปิง

โรงเรียนตำบลริมปิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าค่าย บ ว ร แห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 กิจกรรมวันแรก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม “ธรรมมะสำหรับเด็กและเยาวชน” และการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านฐานการเรียนรู้ โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายบวรแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่ง นางกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลริมปิง ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม มีนักเรียนโรงเรียนตำบลริมปิง จำนวน 175 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง นายวิทยา ปิ่นกันทา และนายสมชาย มาต๊ะพาน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายณัฐวุฒิ จันดี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนและคณะร่วมพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน กิจกรรมวันที่สอง กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมวันที่สาม เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เทศบาลตำบลริมปิง คณะสงฆ์ตำบลริมปิง ชมรมผู้สูงอายุตำบลริมปิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลริมปิง ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลำพูน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ปกครองนักเรียน