การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างเอกสารแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่คณะทำงานเพื่อจัดทำร่างเอกสารแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ซึ่งมี นายประสิทธิ์ กะตะศิลา และนายพงศ์รติ แก้ววอ้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1