การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ครัั้งที่ 2/2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ครัั้งที่ 2/2561 โดย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธาน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้ขออนุญาตเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลำพูนมีมติให้โรงเรียนขออนุญาติเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 และเก็บเงินบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1