การประชุมการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อรับการตรวจราชการ และการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการประชุมการจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ตามกรอบประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 รอบที่ 1เพื่อพิจารณามอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบตามกรอบประเด็นนโยบายที่จะดำเนินการตรวจติดตาม พร้อมทั้งมีการพิจารณาเสนอรายชื่อโรงเรียนและพิจารณารายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) เพื่อนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ร่วมประชุมได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1