โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดงาน “เปิดบ้านการศึกษาอนุบาลลำพูน ABLPN OPEN HOUSE 2017”

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.09 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธี “เปิดบ้านการศึกษาอนุบาลลำพูน ABLPN OPEN HOUSE 2017” ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน นักเรียน และครูสู่ชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ รวมถึงได้เพิ่มเวลารู้และพัฒนาทักษะปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ ความถนัดและความต้องการของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ โดย นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการในกลุ่มสาระต่าง ๆ ของโรงเรียน และมีการนำเสนอผลงานจากองค์กรภายนอก ได้แก่ โรงเรียนดรุณพัฒนา โรงเรียนตำบลริมปิง โรงเรียนบ้านเวียงยอง โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดลำพูน ซึ่งงานจัดขึ้น ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน