เชิญร่วมประชาพิจารณ์..ร่างเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย สพป.ลำพูน เขต 1

ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูระดับปฐมวัยได้โปรดพิจารณ์ร่างเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย หากมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขร่างเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นอย่างช้าภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561…ขอขอบคุณล่วงหน้า…กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา…สพป.ลำพูน เขต 1(ดาวน์โหลด..เอกสารหลักเกณฑ์ฯ)(ร่วมแสดงความคิดเห็น)