การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน พร้อมนี้ นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และ ดร.เจตนา เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แจ้งเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ชี้แจงทบทวนและหารือในการดำเนินการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และในโอกาสนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ที่ได้รับโล่เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ได้แก่ นายพงษ์รติ แก้วอ้าย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2560 และ ดร.เจตนา เมืองมูล รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 ซึ่งมีศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1