สพป.ลำพูน เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและการประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกังและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชัน และประพฤติมิชอบในภาครัฐอันส่งผลให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การทุจริตลดน้อยลง เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชน ในโอกาสนี้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีการกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วย ซึ่งมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรม 82 คน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1