เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูนที่ 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูนที่ 3 และโรงเรียนบ้านจำบอน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560 โดย นายจรัญ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูนที่ 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธฺ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน