ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านจำบอน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นางอโนทัย กัญญสาย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายยกระดับทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และติดตามชี้แจงเสนอแนะแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจำบอน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน