การแสดงเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นำฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ปราศจากการทุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1