การประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและนโยบาย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยมีรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1