การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธิเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานแผนและงบประมาณ ทุกโรงเรียนในอำเภอเมืองลำพูนและอำเภอบ้านธิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 125 คน ซึ่งมี ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่จัดทำแผนพัฒนการพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี สามารถวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี และสามาาถแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสู่แผนปฏิบัติการประจำปี ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกัน ผู้เข้ารับการอบรมคือผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 อำเภอป่าซางและแม่ทา และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอบ้านธิ ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1