การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการควบคุมภายในของกลุ่มและจัดส่งแบบติดตามเพื่อนำไปดำเนินการควบคุมภายในระดับองค์กร และจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่กรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร และคณะกรรมการควบคุมภายในระดับกลุ่ม จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1