การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ทา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ทา โดยนายสมทัด สมมุติ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ทา กล่าวรายงานการประชุมสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางด้านการบริหารจัดการโรงเรียน เพืื่อพัฒนาและนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่่ทา จำนวน 22 คน พร้อมนี้ ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และ นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยก่อนการประชุมสัมมนา นายจำนงค์ สุรินทร์เปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องเรือ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านร้องเรือ ได้นำเสนอผลงาน ที่ได้รับรางวัลสภานักเรียนต้นแบบระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรีียนบ้านร้องเรือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน