โรงเรียนวัดอรัญญาราม รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ระดับจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด ประเมิน นายพงศ์พัทธ์ ธรรมไชย นักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญาราม ซึ่งเข้ารับการประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดอรัญญาราม