เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถนำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลงสู่การปฏิบัติอย่างเป๋็นรูปธรรม ผู้เข้ารับการประชุมได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการการศึกษาอำเภอแม่ทาที่่ 2 โดยมีนายชวลิต สร้างโศรก ประธานเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน พร้อมนี้ ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ คาระวีรีสอร์ท ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน