โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็ง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและมีการประกวดการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีการประกวดธิดานางนพมาศ รำวงแบบไทยๆ