การประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.วีระ สุขทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม กำหนดประชุมทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น. หลังจากนั้นได้มีการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1