การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” วันที่ 11 ต.ค. 2560

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา สพฐ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 09.00 น. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1