[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by kmc 1.2.1
    

  

บริหารทั่วไป
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
ประเภท : ความรู้จากการปฏิบัติงาน

 ชื่อผลงาน   รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

เจ้าของผลงาน       นางสุภัทตรา  เพลียหาญ
                       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
                       กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ
                   การรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ ดังนี้
                 
  1.  ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
                    2.  มาตรฐานการควบคุมภายใน
                    3.  ขอบข่ายและภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
                    4.  บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
                    5.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน

                    6.
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

สรุปสาระ และขั้นตอนการดำเนินการ
               หลักการและเหตุผล
            
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยรับตรวจ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี)  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕  โดยการดำเนินการควบคุมภายในจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานกำหนดมีขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือควบคุม ป้องกันปัญหา และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภารกิจงาน ทำให้การดำเนินการตามภารกิจงานสำเร็จอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้การใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสิ้นเปลือง สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานในภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในในสังกัด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการผิดพลาด อันเป็นสาเหตุของความเสียหายและความสิ้นเปลือง
แก่ทางราชการ  ซึ่งการดำเนินการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ คือ
                 ๑. เพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
              
  ๒. เพื่อป้องกันการทุจริต ความสิ้นเปลือง ความเสียหาย  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
                
. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถรายงานการดำเนินการควบคุมภายในแก่สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลากำหนด         
               นอกจากนี้ในการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ยังเป็นการดำเนินการที่ต้องรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  (
ARS) และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
และสถานศึกษาในสังกัด และมีข้อมูลใช้ในการพัฒนาการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ นี้ขึ้น

             วัตถุประสงค์การดำเนินการ
             
    ๑. เพื่อทราบผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
                   ๒
. เพื่อทราบผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด
                   ๓
. เพื่อให้มีข้อมูลใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด                                              

             ขั้นตอนการดำเนินการ
          
    รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  มีกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
               
 ๑. จัดทำแผนการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน           
                                                               . แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
                ๓
. จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
                ๔. จัดทำคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
 
               ๕. ประเมินผลการใช้คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
                ๖
. จัดเตรียมแบบประเมิน แบบฟอร์ม เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และของสถานศึกษาในสังกัด
                                
. ระชุมชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้กับผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มงาน ที่
                ๘
. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
 
               ๙
. ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม)  และรายงานผลการติดตามให้ สพฐ.ทราบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน และรายงานผลการดำเนินการตามระบบ ARS
                           
๑๐. แจ้งเตือนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในฯ
               ๑๑
. ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จะต้องเริ่มดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี
               ๑๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในสังกัด

ผู้ร่วมดำเนินการ            -ไม่มี-

ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมสัดส่วนของผลงาน) 
          
รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเองทุกขั้นตอน คิดเป็นสัดส่วนผลงาน   ๑๐๐  

             ผลการดำเนินงาน
             ๑
ผลการประเมินการใช้คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาลำพูน เขต และสถานศึกษาในสังกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
               ๒. ผลการประเมินการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีดังนี้
              
    . ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการการดำเนินการควบคุมภายในที่  
มี
ประสิทธิภาพ/ดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ ปี คือ ปี  2556  ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 27 เขตพื้นที่การศึกษาที่มีการเนินการควบคุมภายในดีเด่น  และในปี 2558 ได้รับการ คัดเลือกเป็น 1 ใน 42 เขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการควบคุมภายในได้อย่างประสิทธิภาพ
                 
. สามารถรายงานผลการรายงานการดำเนินงานคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ARS : Action Plan Report System) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ได้ค่าคะแนนระดับ  ทุกปี  ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้อันดับที่ ๒ ของประเทศในปี ๒๕๕๖ ได้อันดับที่ ๑ ของประเทศในปี ๒๕๕๗  ได้อันดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ได้อันดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
                     ๓
สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษา ลำพูน เขต 1  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน ได้คะแนนระดับ ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
                   
. ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARD) ชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  ตามโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙   โดยนำเสนอผลงานเรื่อง  “รายงานการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด

ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ /คุณภาพ)
                   เชิงปริมาณ
          
          ๑. ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยมอบให้กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จำนวน ๙ เล่ม และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน รวม ๑๒๑ เล่ม  และได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ คู่มือการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ที่เว็บไซต์
www.lpn.obec.go.th  ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือสามารถเข้าไปอ่าน ได้อย่างไม่จำกัดในช่วงเวลาเดียวกัน ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในฯ ได้อย่างกว้างขวาง แพร่หลาย สะดวก และไร้พรมแดน 
        
           ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  จำนวน ๑ รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  ๑๓๐ คน
                     ๓. มีการติดตามการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จำนวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม) และรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน)  เพื่อทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินการควบคุมภายในว่าสามารถลดความเสี่ยงในภารกิจงานที่กำหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใด
                     ๔
. สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ได้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน และตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในให้สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
                     ๕
. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในให้สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๒๑ โรงเรียน

                   เชิงคุณภาพ
                     การดำเนินการควบคุม
ในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ มีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินการที่กำหนดไว้ โดยสามารถลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจทำให้ภารกิจงานไม่ประสบความสำเร็จ ป้องกันการทุจริต ลดการสูญเปล่า ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาการรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  มีความสำเร็จการดำเนินการเป็นที่ยอมรับในระดับ สพฐ. โดยในปี ๒๕๕๘  ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔๒ เขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๒๗ เขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในได้ดีเด่น และสามารถรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)  ได้คะแนนระดับ ๕ ทุกปี จนส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้อันดับที่ ๒ ของประเทศในปี ๒๕๕๖ ได้อันดับที่ ๑ ของประเทศในปี ๒๕๕๗ ได้อันดับที่ ๑ ในปี ๒๕๕๘ ได้อันดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ  โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ชนะเลิศเหรียญทอง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ตามโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙

การนำไปใช้ประโยชน์
              
ประโยชน์ต่อองค์กร  
              
    ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในภารกิจที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการภารกิจงานที่รับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น การควบคุมภายใน ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเสี่ยงในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้  ที่ต้องการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓  ซึ่งการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในจะนำความเสี่ยงดังกล่าว มากำหนดกิจกรรมที่สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  แล้วดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการดำเนินการควบคุมภายในเรื่องดังกล่าว สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมมากกว่าร้อยละ ๓ 
                  ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถป้องกันการทุจริต ความสิ้นเปลือง ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
                  ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด และเป็นการดำเนินการที่ช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง/พัฒนางาน ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยกิจกรรมการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน
                  ๔
. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ สามารถรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ในตัวชี้วัดที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ซึ่งมีค่าน้ำหนักในการดำเนินการที่สูง ซึ่งสามารถรายงานผลตามระบบ ได้ค่าคะแนนระดับ ๕ ทุกปี ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ มีผลการดำเนินการการรายงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) เป็นอันดับที่ ๒ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๖ และอันดับ ๑ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๗ และเป็นอันดับที่ ๑ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๘ เป็นอันดับที่ ๑ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๙
                 ๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ สามารถรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา ได้คะแนนในระดับคุณภาพ ระดับ ๕               ประโยชน์ต่อบุคลากร
                 ๑
. เป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ที่มีความถูกต้อง  โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า
                 ๒
. บุคลากรสามารถปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในภารกิจงานที่รับผิดชอบ ด้วยระบบ
การควบคุมภายใน

              ประโยชน์ต่อสังคม  
                   สามารถควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด ที่อาจไม่สำเร็จตามเป้าหมาย  ที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีความสำเร็จ  ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ความเสี่ยงของโรงเรียน ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่  กำหนดไว้ โรงเรียนจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดกิจกรรมการควบคุมว่าจะทำอะไรบ้างที่จะ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ซึ่งการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุง  การควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงได้ ผลการดำเนินการของโรงเรียนที่มีความสำเร็จในภารกิจงาน จะส่งผล ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของโรงเรียน ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เมื่อเด็กนักเรียนซึ่งเป็น บุคลากรของชุมชน สังคม มีคุณภาพแล้ว สังคม ชุมชนก็จะมีคุณภาพ เกิดการพัฒนาต่อไป

ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
 
          . เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้การดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
            ๒
. แบบฟอร์มในการจัดทำรายงานมีหลายแบบฟอร์ม และยากต่อเข้าใจ และยากต่อการจัดทำรายงานการดำเนินงานควบคุมภายใน
            ๓
. สถานศึกษาขาดการกำกับ ติดตามการดำเนินการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ทำให้การดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษายังไม่ถ้วน และการดำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
            ๔
. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาการควบคุมภายในมีจำนวนจำกัด

ข้อเสนอแนะ
          
   ๑. ควรมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดของแต่ละเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
               ๒
. บุคลากรทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ควรให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมที่กำหนดไว้
              ๓
. ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
              ๔
. ควรมีการตรวจติดตามการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
              . ควรมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมแรง และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้กับสถานศึกษาในสังกัด
             
. ควรจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

                                                ****************************

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผู้เขียน : สุภัทตรา เพลียหาญ
หน่วยงาน : กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 222


บริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 3 / ธ.ค. / 2560
      รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 5 / พ.ค. / 2560
      รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 5 / พ.ค. / 2560
      การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด 8 / ก.พ. / 2560
      รายงานผลการใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 6 / ก.ย. / 2557


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:14:44
Michael Kors Canada
Ralph Lauren Outlet
Birkenstock Sandals
Michael Kors Outlet
Blue Tint Yeezy
NMD
Yeezy Shoes
Nike Vapormax
Ralph Lauren Sale Clearance UK
Nike Huarache
Yeezy 350 Boost
New Jordans
Adidas Outlet
Jordan 11 For Sale
Nike Outlet
Stephen Curry Shoes
Ultra Boost
Birkenstocks
Pandora
Adidas Yeezy
Pandora Charms
Michael Kors
Christian Louboutin
Birkenstock Outlet
Adidas Yeezy
Pandora Charms
Air Jordan 11
Air Max 90
Kyrie Irving Shoes
Air Max 95
Birkenstock Shoes
Soccer Cleats
Fenty Puma Slides
Air Max 2018
Goyard
Michael Kors Bags
โดย : Jacqueline    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 21:04:54
Timberland Boots For Women
Adidas NMD
Pandora Bracelets
Nike Kyrie 3
Pandora Rings
Coach Outlet
Ralph Lauren Polo
KD 10 Shoes
Adidas NMD Womens
Ralph Lauren Polo
Michael Kors Outlet Online
Harden shoes
Valentine Outlet
North Face Outlet Online
Ugg UK
North Face Jackets For Women
Timberland Boots For Men
Tory Burch Outlet Online
Pandora UK
Pandora Jewelry Official Site
Moncler Outlet
Nike KD 10
Ralph Lauren Polo
Ralph Lauren Polo
Kyrie 4
Jimmy Choo Shoes Outlet
Vans Outlet Store
Kyrie 3 Shoes
Pandora Ring
Yeezy boost
Canada Goose parka
Pandora Jewelry Official Site
โดย : Ike    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12:24:21
pandora
nike shoes
kyrie irving
longchamp bag
hermes purse
yeezy 350
pandora bracelet
nike flyknit
fitflop uk
adidas originals nmd
yeezy boost 350
christian louboutin
lebron soldier
puma rihanna
kd 9 elite
hermes belts
kate spade backpack
air max 95
curry 4 shoes
adidas boost
jordan 13
jordan 13
salomon shoes
pandora jewelry
fitflop sale
โดย : xiuying23    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 01:51:11
Coach Outlet
Fidget Spinner
Red Bottom Shoes For Women
Pandora Outlet
Pandora Jewelry Officail Site
Pandora Jewelry
Lebron 15
Yeezys
Yeezy
Ralph Lauren Outlet
Kate Spade Outlet Online
Kyrie Irving Shoes
Polo Ralph Lauren Outlet
Yeezy Boost 350 V2
Michael Kors Outlet Online
Nike Air Max 2018
Skechers Shoes
Longchamp
James Harden shoes
Longchamp Outlet
Curry 4
Coach Outlet
Nike Air More Uptempo
Under Armour Shoes
Valentino
Kate Spade Outlet
Adidas Ultra Boost
Vans
Birkenstock Sale
Stephen Curry 4
Jordan 11 Space Jam
Lebron 15
Michael Kors Outlet
Ralph Lauren Outlet
Nike Cortez
Adidas Shoes
Kyrie 3
Clarks Shoes
Ralph Lauren Outlet
Pandora Jewelry
Nike Vapormax
Rihanna Puma Slides
โดย : Rodolfo    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:27:52
adidas nmd
herve leger dresses
jordan 1
ray ban
cheap nfl jerseys
polo outlet
coach outlet online
burberry outlet canada
air huarache
jordan 3
nike shoes for men
jordan shoes
tod's shoes
michael kors outlet
swarovski jewelry
hermes kelly bag
burberry scarf
nike air
prada
nike blazer
toms outlet online
ray ban
michael kors outlet
supreme
adidas nmd
louis vuitton outlet
coach outlet
air max
coach outlet online
adidas outlet
nike kyrie 3
birkenstock sandals
curry shoes
nike revolution
timberland boots
air max 97
air max 2018
blackhawks jersey
baseball jerseys
vans shoes
fila sneakers
true religion jeans
coach outlet
cheap oakley sunglasses
belstaff jackets
coach factory outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
hermes birkin bags
coach outlet
nike shoes
fingerlings monkey
kate spade
jordan shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
vans shoes
coach outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
louis vuitton handbags
celine outlet
louis vuitton outlet
bcbg
louis vuitton outlet
off-white clothing
oakley sunglasses
nike free run
dansko shoes
louis vuitton outlet online
nike air max
carnival shoes
nike sb
coach factory online
adidas wings
birkenstock shoes
michael kors taschen
jordan retro
oakley canada
oakley vault
adidas outlet
adidas stan smith
ralph lauren uk
supreme
mishka clothing
longchamp outlet
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin shoes
christian louboutin outlet
coach outlete
coach outlet online
michael kors outlet store
nfl jerseys wholesale
tory burch
tory burch bags
prada bags
prada handbags
louboutin
kobe 12
20185.11chenjinyan
โดย : chenjinyan    ไอพี : 138.197.98.39

ความคิดเห็นที่ 6
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08:13:39
Valentino
Pandora Rings
Ralph Lauren Outlet Online
Pandora Bracelet
Moncler Outlet
Pandora Jewelry Official Site
Moncler
Yeezy boost 350 v2
Kyrie 4 Shoes
Pandoras Jewelry
Pandora Jewelry 70% off Clearance
Coach Handbags
Jordan Retro 11
Pandora Official Site
KD Shoes
Adidas Shoes
The North Face Jackets
North Face Outlet
Pandora Charm
Adidas NMD
Jordan 11 GYM Red
Timberlad Boots For Men
Ralph Lauren
Kevin Durant Shoes
Louboutin Shoes
Longchamp Le Pliage
Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0
Jimmy Choo Shoes
Red Bottom Shoes
Yeezy Shoes
Timberland Boots
Lebron Shoes
Adidas NMD
Pandora Rings Official Site
Pandora Charms
Air Max 90 Pas Cher
Nike Air Force 1
Louboutin Shoes
Timberland Boots For Men
Kyrie 3 Shoes
Nike Shoes
Louboutin Shoes
Kyrie 3
Air Max
James Harden shoes
Vans Outlet
Pandora
Ralph Lauren Polo
Adidas Outlet
Puma Shoes
Air Max
Louboutin Shoes
Nike Outlet
KD 10
Tory Burch Outlet
โดย : Sherlyn    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 7
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:23:38
<H1><a href="http://www.jordan-retro.us.com" title="retro jordans"><strong>retro jordans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.pradasunglasses.us.org" title="prada sunglasses"><strong>prada sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.monclerjackets.us" title="moncler jackets"><strong>moncler jackets</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.asicsgelkayano.us.com" title="asics gel kayano"><strong>asics gel kayano</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-boost350.us.com" title="yeezy boost"><strong>yeezy boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.oakleysunglassesformen.com" title="oakley sunglasses for men"><strong>oakley sunglasses for men</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikehuarache.uk" title="nike air huarache"><strong>nike air huarache</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidaseqts.com" title="adidas eqt"><strong>adidas eqt</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.ferragamobelt.us.org" title="ferragamo belt"><strong>ferragamo belt</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.raybanaviatorsunglasses.org" title="ray ban aviator sunglasses"><strong>ray ban aviator sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobesneakers.com" title="kobe 9"><strong>kobe 9</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.rosherun.us.com" title="roshe run"><strong>roshe run</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.rbsonlinestore.com" title="ray ban"><strong>ray ban</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.converse-shoes.us.com" title="converse shoes"><strong>converse shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vapormaxshoes.us" title="vapor max"><strong>vapor max</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchamphandbagsonlines.com" title="longchamp"><strong>longchamp</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.asicsrunningshoes.us.org" title="asics shoes"><strong>asics shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-crazyexplosive.us.com" title="crazy explosive"><strong>crazy explosive</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.caterpillarboots.us.com" title="caterpillar boots"><strong>caterpillar boots</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasoutletonline.com" title="adidas outlet"><strong>adidas outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-airforce1.us.com" title="air force 1"><strong>air force 1</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.tomfordsunglasses.us.org" title="tom ford sunglasses"><strong>tom ford sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheapnbajerseys.us.org" title="cheap nba jerseys"><strong>cheap nba jerseys</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hermes-handbags.us.com" title="birkin bag"><strong>birkin bag</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-freerun.us.com" title="nike free run"><strong>nike free run</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasstore.us.com" title="adidas store"><strong>adidas store</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost-350.uk" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.oakleysunglassesonline.us.org" title="oakley sunglasses"><strong>oakley sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.air-max.us.com" title="nike air max"><strong>nike air max</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasonlineshop.us.com" title="adidas outlet"><strong>adidas outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikepolo.us" title="nike polo"><strong>nike polo</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.linksoflondon.us.com" title="links of london outlet store"><strong>links of london outlet store</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-tubular.us.com" title="adidas tubular shadow"><strong>adidas tubular shadow</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.paulgeorgeshoes.us.com" title="paul george shoes"><strong>paul george shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasstansmith.us.com" title="adidas stan smith"><strong>adidas stan smith</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-nmds.us.com" title="adidas nmd"><strong>adidas nmd</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordan13.us.com" title="air jordan 13"><strong>air jordan 13</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-boost.us.com" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasyeezy.co.uk" title="adidas yeezy"><strong>adidas yeezy</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobe-shoes.us.com" title="kobe shoes"><strong>kobe shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.christian-louboutin.eu.com" title="christian louboutin shoes"><strong>christian louboutin shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeflyknitracer.us.com" title="nike flyknit"><strong>nike flyknit</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-boost.us.com" title="yeezy boost"><strong>yeezy boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.linksoflondonus.com" title="links of london sale"><strong>links of london sale</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.rosherun.us.com" title="roshe shoes"><strong>roshe shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyshoesuk.com" title="yeezy boost 350 v2"><strong>yeezy boost 350 v2</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.truereligionjeans-outlets.us.com" title="true religion"><strong>true religion</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkors-outletstore.com" title="michael kors outlet store"><strong>michael kors outlet store</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vans-shoes.us.org" title="vans shoes"><strong>vans shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.outlettimberland.us.org" title="timberland outlet"><strong>timberland outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hermes-belt.us.com" title="hermes belt"><strong>hermes belt</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hermes-handbags.us.com" title="hermes handbags"><strong>hermes handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.derrickroseshoes.us.com" title="derrick rose shoes"><strong>derrick rose shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobebasketballshoes.net" title="kobe basketball shoes"><strong>kobe basketball shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.calvinkleinoutlet.us.com" title="calvin klein outlet online"><strong>calvin klein outlet online</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.basketball-shoes.us.com" title="cheap basketball shoes"><strong>cheap basketball shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebron14.us.com" title="lebron 14"><strong>lebron 14</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.asicsgelkayano.us.com" title="asics kayno"><strong>asics kayno</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.curryshoes.org" title="stephen curry shoes"><strong>stephen curry shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobebasketballshoes.net" title="kobe 11"><strong>kobe 11</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobe-shoes.us.com" title="kobe shoes"><strong>kobe shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.monclerjacketsoutlets.us.com" title="moncler jackets"><strong>moncler jackets</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.offwhiteclothing.us.com" title="off white"><strong>off white</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-tubular.us.com" title="adidas tubular"><strong>adidas tubular</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.curry5.us" title="curry 5"><strong>curry 5</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordan13.us.com" title="jordan 13"><strong>jordan 13</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost.in.net" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.reebokoutlet.us.org" title="reebok outlet"><strong>reebok outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheapoakley-sunglasses.us.org" title="oakley sunglasses"><strong>oakley sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikehuaracheshoes.us.com" title="nike huarache"><strong>nike huarache</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.pradasunglasses.us.org" title="prada glasses"><strong>prada glasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-airforce1.us.com" title="af1"><strong>af1</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.rbsonlinestore.com" title="ray ban sunglasses"><strong>ray ban sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.raybanonlinestore.us.com" title="ray ban"><strong>ray ban</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.louboutinshoes.uk" title="louboutin shoes"><strong>louboutin shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikehuarache.uk" title="nike huarache"><strong>nike huarache</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michael-kors-handbags.com.co" title="michael kors handbags"><strong>michael kors handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidassuperstar.us.com" title="adidas superstars"><strong>adidas superstars</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.long-champhandbags.org.uk" title="longchamp handbags"><strong>longchamp handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebron13.us.com" title="lebron 13"><strong>lebron 13</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-zxflux.us.com" title="adidas zx flux"><strong>adidas zx flux</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkorshandbag.us.org" title="michael kors outlet"><strong>michael kors outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchamphandbagsoutlets.com" title="longchamp handbags"><strong>longchamp handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.paulgeorgeshoes.us" title="paul george shoes"><strong>paul george shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordanshoes.uk" title="jordan shoes"><strong>jordan shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordan12.us.com" title="jordan 12"><strong>jordan 12</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikesneakers.us.com" title="nike sneakers"><strong>nike sneakers</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebron15.net" title="lebron 15"><strong>lebron 15</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheapoakley-sunglasses.us.org" title="cheap oakley sunglasses"><strong>cheap oakley sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.katespadehandbags-outlet.us.com" title="kate spade handbags"><strong>kate spade handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-airmax2017.us.com" title="nike air max 2017"><strong>nike air max 2017</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikerosheone.co.uk" title="nike roshe"><strong>nike roshe</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.converse-shoes.us.com" title="converse outlet"><strong>converse outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-eqt.us.com" title="adidas eqt"><strong>adidas eqt</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-airmax90.uk" title="air max 90"><strong>air max 90</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.chromehearts.com.co" title="chrome hearts online"><strong>chrome hearts online</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.shoesjordan.us.com" title="cheap jordans"><strong>cheap jordans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.diorsunglasses.in.net" title="dior sunglasses"><strong>dior sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kyrie4.org" title="kyrie 4"><strong>kyrie 4</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hermes-birkin.us.com" title="hermes birkin"><strong>hermes birkin</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goldengoose-sneakers.com" title="golden goose"><strong>golden goose</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.balenciaga.us.com" title="balenciaga triple s"><strong>balenciaga triple s</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kyrie3.us.com" title="kyrie 3"><strong>kyrie 3</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-airpresto.us.com" title="nike air presto"><strong>nike air presto</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-crazyexplosive.us.com" title="adidas crazy explosive"><strong>adidas crazy explosive</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-shoes.org" title="yeezys"><strong>yeezys</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeairforce1.us.com" title="nike air force"><strong>nike air force</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-shoes.us.org" title="yeezy shoes"><strong>yeezy shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.chromeshearts.us.com" title="chrome hearts online"><strong>chrome hearts online</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.monclerjacketsale.us" title="moncler jackets"><strong>moncler jackets</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobesneakers.com" title="kobe 11"><strong>kobe 11</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hardenshoes.us.com" title="james harden shoes"><strong>james harden shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezysshoes.us.com" title="yeezy shoes"><strong>yeezy shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-hyperdunk.us.com" title="nike hyperdunk"><strong>nike hyperdunk</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchamp-bags.us.org" title="longchamp bags"><strong>longchamp bags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hermes-birkin.us.com" title="birkin bag"><strong>birkin bag</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchamphandbagsonlines.com" title="longchamp handbags"><strong>longchamp handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikezoom.me.uk" title="nike zoom"><strong>nike zoom</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasiniki.us" title="adidas iniki"><strong>adidas iniki</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasultraboost.us.org" title="adidas ultra boost"><strong>adidas ultra boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.curry4shoes.us.com" title="curry 4"><strong>curry 4</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goldengoose-sneakers.com" title="golden goose sneakers"><strong>golden goose sneakers</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.truereligionjeans-outlets.us.com" title="true religion jeans"><strong>true religion jeans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.russellwestbrookshoes.us.com" title="westbrook shoes"><strong>westbrook shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.boostyeezy.us.com" title="yeezy boost"><strong>yeezy boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.patriotsjersey.us.com" title="patriots jersey"><strong>patriots jersey</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasnmd.uk" title="adidas nmd"><strong>adidas nmd</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vibramfivefingers.us.com" title="vibram fivefingers"><strong>vibram fivefingers</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us.com" title="nike outlet"><strong>nike outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-boost350.us.com" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebron-soldier10.us.com" title="lebron soldier 10"><strong>lebron soldier 10</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkorsoutletstoresonline.com" title="michael kors outlet"><strong>michael kors outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hermes-belt.us.com" title="hermes belts for men"><strong>hermes belts for men</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.raybansunglassesoutlets.us" title="ray ban sunglasses outlet"><strong>ray ban sunglasses outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.redbottoms.us" title="red bottoms"><strong>red bottoms</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.linksoflondonus.com" title="links of london"><strong>links of london</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.outletonline-michaelkors.us.org" title="michael kors handbags"><strong>michael kors handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.ferragamobelt.us.org" title="ferragamo belts"><strong>ferragamo belts</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michael-kors-handbags.org.uk" title="michael kors handbags"><strong>michael kors handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordan4.us.com" title="air jordan 4"><strong>air jordan 4</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeshoesformen.us.com" title="nike shoes"><strong>nike shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.chromeshearts.us.com" title="chrome hearts"><strong>chrome hearts</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikezoom.me.uk" title="nike air zoom"><strong>nike air zoom</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasonlineshop.us.com" title="adidas online shop"><strong>adidas online shop</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikesneakers.us.com" title="nike sneakers for women"><strong>nike sneakers for women</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordan6.us.com" title="jordan retro 6"><strong>jordan retro 6</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidassuperstar.org.uk" title="adidas superstar shoes"><strong>adidas superstar shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.retro-jordans.us.com" title="retro jordans"><strong>retro jordans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaeljordanshoes.us.com" title="michael jordan shoes"><strong>michael jordan shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.truereligion-outlets.us.com" title="true religion"><strong>true religion</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.boostyeezy.us.com" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheaprealjordans.us.com" title="real jordans for sale cheap"><strong>real jordans for sale cheap</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheap-airjordans.us.com" title="air jordans"><strong>air jordans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidassuperstar.us.com" title="adidas superstar"><strong>adidas superstar</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy700.us.com" title="yeezy boost 700"><strong>yeezy boost 700</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vancleefandarpels.us.com" title="van cleef"><strong>van cleef</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.oakleysunglassessale.us" title="cheap oakley sunglasses"><strong>cheap oakley sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordan6.us.com" title="jordan 6"><strong>jordan 6</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.shoesjordan.us.com" title="jordan shoes"><strong>jordan shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebron-soldier11.us.com" title="lebron soldier 11"><strong>lebron soldier 11</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.retro-jordans.us.com" title="cheap jordans"><strong>cheap jordans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-huarache.com" title="nike huarache"><strong>nike huarache</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-pureboost.us.com" title="adidas pure boost"><strong>adidas pure boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goyard.us.com" title="goyard"><strong>goyard</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.long-champ.us.com" title="longchamp outlet"><strong>longchamp outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikemercurial.us.com" title="nike football boots"><strong>nike football boots</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-huarache.co.uk" title="nike air huarache"><strong>nike air huarache</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goldengoose.us.com" title="golden goose"><strong>golden goose</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasnmdshoes.co.uk" title="adidas nmd r1"><strong>adidas nmd r1</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kyrieirving-shoes.us.com" title="kyrie irving shoes"><strong>kyrie irving shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasiniki.us" title="iniki"><strong>iniki</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.mlbjerseyscheap.us" title="mlb jerseys"><strong>mlb jerseys</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikesneakers.us.com" title="nike sneakers for men"><strong>nike sneakers for men</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hoganoutletonline.us.com" title="hogan outlet"><strong>hogan outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikehyperdunk2017.us.com" title="nike hyperdunk 2017"><strong>nike hyperdunk 2017</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchamphandbagsonlines.com" title="longchamp bags"><strong>longchamp bags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-tubular.us.com" title="adidas tubular shadow"><strong>adidas tubular</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasnmds.com" title="nmd"><strong>nmd</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost-350.com.co" title="yeezy boost 350 v2"><strong>yeezy boost 350 v2</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyshoesuk.com" title="Kanye West shoes"><strong>Kanye West shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com" title="yeezy boost 350 v2"><strong>yeezy boost 350 v2</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.truereligion-outlets.us.com" title="true religion outlet"><strong>true religion outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.redbottoms.us" title="red bottom shoes"><strong>red bottom shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidassuperstar.org.uk" title="adidas superstar"><strong>adidas superstar</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasyeezys.us" title="yeezys"><strong>adidas yeezy</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeflyknit.us.com" title="nike flyknit"><strong>nike flyknit</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kyrieirving-shoes.us.com" title="kyrie shoes"><strong>kyrie shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kevindurant-shoes.us.com" title="kevin durant shoes"><strong>kevin durant shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidaseqts.com" title="adidas eqt support"><strong>adidas eqt support</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.charmspandora.in.net" title="pandora charms"><strong>pandora charms</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jewelrypandora.in.net" title="pandora jewelry"><strong>pandora jewelry</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasultra.us.com" title="adidas ultra boost"><strong>adidas ultra boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.curry4.us.com" title="curry 4"><strong>curry 4</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-airmax90.uk" title="nike air max 90"><strong>nike air max 90</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikebasketballshoes.us.com" title="basketball shoes"><strong>basketball shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.curry5.us.com" title="curry 5"><strong>curry 5</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost.com.co" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.russellwestbrookshoes.us.com" title="russell westbrook shoes"><strong>russell westbrook shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost350v2.org.uk" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nfljerseys.us.org" title="nfl jerseys"><strong>nfl jerseys</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.rayban-sunglassesonline.us.com" title="rayban sunglasses"><strong>rayban sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.rayban-sunglassesonline.us.com" title="ray ban"><strong>ray ban</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.airmax270.us.com" title="nike air max 270"><strong>nike air max 270</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheapoakleys.name" title="oakley sunglasses"><strong>oakley sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasyeezys.net" title="yeezy"><strong>yeezy</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-shoes.org" title="yeezy shoes"><strong>yeezy shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikezoom.us.com" title="nike zoom running shoe"><strong>nike zoom running shoe</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordansforcheap.us.com" title="100% real jordans for cheap"><strong>100% real jordans for cheap</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheapnbajerseys.us.org" title="nba jerseys"><strong>nba jerseys</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-tubular.us.com" title="adidas tubular"><strong>adidas tubular</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeairmax2018.us.com" title="nike air max 2018"><strong>nike air max 2018</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.reebokoutlet.us.org" title="reebok shoes"><strong>reebok shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchamp-bags.us.org" title="longchamp longchamps"><strong>longchamp longchamps</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkors-outletstore.com" title="michael kors outlet"><strong>michael kors outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.airmax270.us.com" title="air max 270"><strong>air max 270</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.offwhiteclothing.us.com" title="off white clothing"><strong>off white clothing</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michael-kors-handbags.org.uk" title="michael kors uk"><strong>michael kors uk</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyshoesuk.com" title="yeezy shoes"><strong>yeezy shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordansforcheap.us.com" title="cheap jordans"><strong>cheap jordans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikefoamposite.us.com" title="nike foamposite"><strong>nike foamposite</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us.com" title="nike outlet store online shopping"><strong>nike outlet store online shopping</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.balenciagashoes.us.com" title="balenciaga"><strong>balenciaga</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.raybansunglassesoutlets.us" title="ray ban sunglasses"><strong>ray ban sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-airforce1.us.com" title="nike air force"><strong>nike air force</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasstore.us.com" title="adidas shoes"><strong>adidas shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-freerun.us.com" title="nike free"><strong>nike free</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.mlbjerseyscheap.us" title="cheap mlb jerseys"><strong>cheap mlb jerseys</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kevindurant-shoes.us.com" title="kd shoes"><strong>kd shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-nmds.us.com" title="nmd"><strong>nmd</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikedunks.us.org" title="nike dunks"><strong>nike dunks</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.caterpillarboots.us.com" title="cat boots"><strong>cat boots</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goyardhandbags.us.com" title="goyard bags"><strong>goyard bags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.bapehoodie.us" title="bape hoodie"><strong>bape hoodie</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkors-outletonlines.us.com" title="michael kors outlet"><strong>michael kors outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goldengoose.us.com" title="golden goose sneakers"><strong>golden goose sneakers</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.toryburchshoes.us" title="tory burch shoes"><strong>tory burch shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-airpresto.us.com" title="air presto"><strong>air presto</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikepolo.us" title="nike polo shirts"><strong>nike polo shirts</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-huarache.co.uk" title="nike huarache"><strong>nike huarache</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeairforce1.us.com" title="air force 1"><strong>air force 1</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasultra.us.com" title="adidas ultra"><strong>adidas ultra</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-shoes.org.uk" title="yeezy shoes"><strong>yeezy shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.ultraboost.us.com" title="adidas ultra boost"><strong>adidas ultra boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goldengoose-outlet.us.com" title="golden goose outlet"><strong>golden goose outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-airforce1.us.com" title="nike air force 1"><strong>nike air force 1</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-boost350.us.com" title="yeezy boost 350 v2"><strong>yeezy boost 350 v2</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.airjordanretro.uk" title="air jordan"><strong>air jordan</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordan11retro.us.com" title="jordan 11 retro"><strong>jordan 11 retro</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.fitflops-saleclearance.us.com" title="fitflops sale clearance"><strong>fitflops sale clearance</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchamp-bag.us.com" title="longchamp bags"><strong>longchamp bags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidas-pureboost.us.com" title="pure boost"><strong>pure boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezysshoes.us.com" title="air yeezy"><strong>air yeezy</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.calvinkleinoutlet.us.com" title="calvin klein outlet"><strong>calvin klein outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidastubular.co.uk" title="adidas tubular"><strong>adidas tubular</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasstansmith.uk" title="adidas stan smith"><strong>adidas stan smith</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasnmdshoes.co.uk" title="adidas nmd"><strong>adidas nmd</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidastubular.co.uk" title="adidas tubular shadow"><strong>adidas tubular shadow</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.ferragamobelt.us" title="ferragamo belts"><strong>ferragamo belts</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vans-outlet.us.com" title="vans shoes"><strong>vans shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobebasketballshoes.net" title="kobe 9"><strong>kobe 9</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.linksoflondon.us.com" title="links of london"><strong>links of london</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.long-champ.us.com" title="longchamps"><strong>longchamp</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goldengoose-outlet.us.com" title="golden goose"><strong>golden goose</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.airmax90.us.org" title="air max 90"><strong>air max 90</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasgazelle.us.com" title="adidas gazelle"><strong>adidas gazelle</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikezoom.us.com" title="nike air zoom"><strong>nike air zoom</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.burberryoutlet-store.us.com" title="burberry outlet"><strong>burberry outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeairmax2018.us.com" title="air max 2018"><strong>air max 2018</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.balenciaga.us.com" title="balenciaga"><strong>balenciaga</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasnmd-runner.us.com" title="adidas nmd"><strong>adidas nmd</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.authenticjordanscheap.us.com" title="cheap jordans"><strong>cheap jordans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.guccibelt.us.com" title="gucci belts"><strong>gucci belts</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.curry5.us.com" title="stephen curry 5"><strong>stephen curry 5</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.airmax90.us.org" title="nike air max 90"><strong>nike air max 90</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobebasketballshoes.us.com" title="http://www.kobebasketballshoes.us.com"><strong>http://www.kobebasketballshoes.us.com</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.diorsunglasses.in.net" title="dior glasses"><strong>dior glasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheaprealjordans.us.com" title="100% real jordans for cheap"><strong>100% real jordans for cheap</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobeshoes.uk" title="kobe shoes"><strong>kobe shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goyard.us.com" title="goyard handbags"><strong>goyard handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebronjames-shoes.us.com" title="lebron shoes"><strong>lebron shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost-350.com.co" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hardenshoes.us.com" title="harden shoes"><strong>harden shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchamp-bag.us.com" title="longchamp"><strong>longchamp</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebron-soldier10.us.com" title="nike lebron soldier 10"><strong>nike lebron soldier 10</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost350v2.org.uk" title="yeezy boost 350 v2"><strong>yeezy boost 350 v2</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkorshandbag.us.org" title="michael kors handbags"><strong>michael kors handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeflyknit.us.com" title="nike flyknit racer"><strong>nike flyknit racer</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hermesbelts.co.uk" title="hermes belt"><strong>hermes belt</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasyeezys.net" title="adidas yeezy"><strong>adidas yeezy</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-500.us.com" title="yeezy boost 500"><strong>yeezy boost 500</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikedunks.us.org" title="nike dunk shoes"><strong>nike dunk shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.longchamphandbagsoutlets.com" title="longchamp outlet"><strong>longchamp outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordan4.us.com" title="jordan 4"><strong>jordan 4</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebron-soldier11.us.com" title="nike lebron soldier 11"><strong>nike lebron soldier 11</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michael--korsoutlet.us.org" title="michael kors outlet"><strong>michael kors outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.monclerjacketsoutlets.us.com" title="moncler outlet"><strong>moncler outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezysshoes.us.com" title="yeezy boost 350 v2"><strong>yeezy boost 350 v2</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasnmd.uk" title="nmd"><strong>nmd</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.authenticjordanscheap.us.com" title="authentic jordans"><strong>authentic jordans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasyeezys.us.com" title="yeezys"><strong>yeezys</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobe-shoes.us.com" title="kobe byrant shoes"><strong>kobe byrant shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.balenciagassneakers.com" title="balenciaga shoes"><strong>balenciaga shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.atlantafalconsjerseys.us" title="falcons jersey"><strong>falcons jersey</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasnmd-runner.us.com" title="adidas nmd runner"><strong>adidas nmd runner</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobesneakers.com" title="kobe 9"><strong>kobe sneakers</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy-shoes.ca" title="yeezy shoes"><strong>yeezy shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.asicsrunningshoes.us.org" title="asics running shoes"><strong>asics running shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-roshe.us.com" title="nike roshe run"><strong>nike roshe run</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost.in.net" title="yeezy boost"><strong>yeezy boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.toryburchshoes.us" title="tory burch outlet"><strong>tory burch outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.raybansunglasseswholesale.us.org" title="ray ban sunglasses"><strong>ray ban sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.supremeclothing.us" title="supreme clothing"><strong>supreme clothing</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.oakleysunglassesonlinestore.us.com" title="oakley sunglasses"><strong>oakley sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.bape-hoodie.us.com" title="bape hoodie"><strong>bape hoodie</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.outlettimberland.us.org" title="timberland boots"><strong>timberland boots</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.converseoutlet.us.com" title="converse outlet"><strong>converse outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.oakleysunglassesformen.com" title="oakley sunglasses"><strong>oakley sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.outletonline-michaelkors.us.org" title="michael kors outlet online"><strong>michael kors outlet online</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezysshoes.us.com" title="yeezy boost 350"><strong>yeezy boost 350</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.ferragamobelt.us" title="ferragamo belt"><strong>ferragamo belt</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikezoom.us.com" title="nike zoom"><strong>nike zoom</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.long-champhandbags.org.uk" title="longchamp bags"><strong>longchamp bags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lacosteonlineshop.us.com" title="lacoste online shop"><strong>lacoste online shop</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.oakleysunglassessale.us" title="oakleys sunglasses"><strong>oakleys sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.converseoutlet.us.com" title="converse outlet store"><strong>converse outlet store</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost-350v2.us.com" title="yeezy boost"><strong>yeezy boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.fentypuma.us.com" title="fenty puma"><strong>fenty puma</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.tomford-sunglasses.us.com" title="tom ford sunglasses"><strong>tom ford sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.outletlacoste.us.com" title="lacoste polo"><strong>lacoste polo</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vibramfivefingers.us.com" title="vibram five fingers"><strong>vibram five fingers</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebron15shoes.us.com" title="lebron 15"><strong>lebron 15</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.christian-louboutin.eu.com" title="christian louboutin"><strong>christian louboutin</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeair-max.us.com" title="nike max"><strong>nike max</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.russellwestbrookshoes.us" title="russell westbrook shoes"><strong>russell westbrook shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeairforce1.us.com" title="nike air force 1"><strong>nike air force 1</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezyboost.in.net" title="adidas yeezy boost"><strong>adidas yeezy boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.ultraboost.us.com" title="ultra boost"><strong>ultra boost</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.burberryoutlet-store.us.com" title="burberry"><strong>burberry</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.tomfordsunglasses.us.org" title="tom ford eyewear"><strong>tom ford eyewear</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.pandorabracelet.in.net" title="pandora bracelet"><strong>pandora bracelet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikecortez.us.com" title="nike cortez men"><strong>nike cortez men</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkorsoutletstoresonline.com" title="michael kors outlet online"><strong>michael kors outlet online</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.guccibelt.us.com" title="gucci belt"><strong>gucci belt</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.outletlacoste.us.com" title="lacoste outlet"><strong>lacoste outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkors-outletfactory.us.org" title="michael kors factory outlet"><strong>michael kors factory outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.pandorabracelet.in.net" title="pandora jewelry"><strong>pandora jewelry</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheapoakleys.name" title="cheap oakley sunglasses"><strong>cheap oakley sunglasses</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikerosheone.us.com" title="nike roshe one"><strong>nike roshe one</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.curryshoes.org" title="curry shoes"><strong>curry shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nikeflyknitracer.us.com" title="nike flyknit racer"><strong>nike flyknit racer</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaelkors-outletonlines.us.com" title="michael kors outlet online"><strong>michael kors outlet online</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.air-max.us.com" title="air max"><strong>air max</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vans-outlet.us.com" title="vans outlet"><strong>vans outlet</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.atlantafalconsjerseys.us" title="atlanta falcons jersey"><strong>atlanta falcons jersey</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezysuk.com" title="yeezy"><strong>yeezy</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nfljerseys.us.org" title="cheap nfl jerseys"><strong>cheap nfl jerseys</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.supremehoodie.us.com" title="supreme hoodie"><strong>supreme hoodie</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.nike-huarache.com" title="nike air huarache"><strong>nike air huarache</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.jordan-retro.us.com" title="jordan retro"><strong>jordan retro</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasultraboost.us.org" title="adidas ultra boost uncaged"><strong>adidas ultra boost uncaged</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kyrie4shoes.us.com" title="kyrie shoes"><strong>kyrie shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.goyardhandbags.us.com" title="goyard handbags"><strong>goyard handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.louboutinshoes.uk" title="louboutin shoes uk"><strong>louboutin shoes uk</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.balenciagashoes.us.com" title="balenciaga shoes"><strong>balenciaga shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.vancleefandarpels.us.com" title="van cleef arpels"><strong>van cleef arpels</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.basketball-shoes.us.com" title="basketball shoes"><strong>basketball shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yslhandbags.net" title="ysl handbags"><strong>ysl handbags</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michaeljordanshoes.us.com" title="jordan shoes"><strong>jordan shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.kobebasketballshoes.us.com" title="kobe basketball shoes"><strong>kobe basketball shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.monclerjacket.net" title="moncler jacket"><strong>moncler jacket</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.curry4shoes.us.com" title="curry 4 shoes"><strong>curry 4 shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.yeezy500.us" title="yeezy 500"><strong>yeezy 500</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.cheap-airjordans.us.com" title="cheap jordans"><strong>cheap jordans</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.johnwall-shoes.us.com" title="john wall shoes"><strong>john wall shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.balenciagassneakers.com" title="balenciaga sneakers"><strong>balenciaga sneakers</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.birkinbag.us.com" title="birkin bag"><strong>birkin bag</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.toryburchshoes.org.uk" title="tory burch shoes"><strong>tory burch shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.michael--korsoutlet.us.org" title="michael kors"><strong>michael kors</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.offwhitehoodie.us.com" title="off white hoodie"><strong>off white hoodie</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.balenciaga.us.com" title="balenciaga shoes"><strong>balenciaga shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasyeezys.us.com" title="adidas yeezy"><strong>adidas yeezy</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.adidasyeezys.us" title="adidas yeezy"><strong>adidas yeezy</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.tomford-sunglasses.us.com" title="tom ford eyewear"><strong>tom ford eyewear</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.curry5.us" title="stephen curry 5"><strong>stephen curry 5</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.hoganoutletonline.us.com" title="hogan outlet online"><strong>hogan outlet online</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.lebronjames-shoes.us.com" title="lebron james shoes"><strong>lebron james shoes</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.monclerjacket.net" title="moncler jackets"><strong>moncler jackets</strong></a></H1>
<H1><a href="http://www.patriotsjersey.us.com&q
โดย : lipei7410@yahoo.com    ไอพี : 172.87.222.33

ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 06:58:53
marc by marc jacobs
kate spade uk
omega watches
michael kors uk
ray ban sunglasses
bottega
supra shoes
true religion
montres
nike air max
air max
tommy hilfiger pas cher
boy london clothing
guess factory
lebron james shoes
ferragamo
soccer jerseys
burberry
yeezy shoe
nike mercurial
prom dresses
replica watches
air max 2018
sac longchamp
balance shoes
jordan 4
nike air max 97
nike uk
cheap wedding dresses
jordan 3
beats by dre
nike blazer
ray ban sunglasses
nike air max
michael jordan
mont blanc pens
puma shoes
bcbg max azria
nike free
coach outlet online
swarovski
jordan 11
air force
hermes
tory burch
air max
chloe handbags
jordan
instyler
balance shoes
nike soccer shoes
chaussure nike
fitflop
adidas superstar
tory burch
polo lacoste pas cher
new balance soldes
argentina world cup jersey
longchamp pas cher
ray ban pas cher
mizuno running shoes
cartier bracelet
brazil world cup jersey
nike air max 2017
prada
oakley pas cher
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
air jordan
polo ralph lauren
michael jordan
celine handbags
michael jordan
longchamp handbags
michael kors outlet
louboutin
nike kyrie 2
nike roshe run
barbour jackets
swarovski gioielli
replica watches
air max
ray ban
true religion outlet
nike huarache
nike roshe
converse all stars
jordan
michael kors outlet
true religion
ray ban
pandora jewelry
new balance femme
nike store
furla handbags
thomas sabo uk
michael kors factory outlet
converse
karen millen
mac cosmetics
converse uk
roshe run
dansko outlet
portugal world cup jersey
louboutin outlet
christian louboutin
timberland pas cher
michael kors
ed hardy
polo ralph lauren
five finger shoes
nike air max
kates pade outlet online
adidas zx flux
dolce and gabbana
michael kors uk
weitzman shoes
nike air max
swarovski jewelry
jimmy choo shoes
nike air
nike free
wedding dress
mizuno
france world cup jersey
louboutin
converse
nike air max
jordan 5
pandora jewelry
bottega veneta
cheap jerseys
rolex watches
longchamp handbags
nike air max
hilfiger uk
jordan xx9
adidas outlet store
longchamp
nike roshe run
replica watches
giuseppe zanotti outlet
christian louboutin
valentinos
adidas clothing
vans pas cher
salvatore ferragamo
christian louboutin
asics running
ralph lauren
tn pas cher
jordan
cheap basketball shoes
montre pas cher
orologi rolex
cheap oakley sunglasses
true religion jeans
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
[/b]
[b]adidas outlet store

nike air max
sac michael kors
nike free run
adidas originals
oakley vault
adidas soccer cleats
timberland
pandora uk
ghd hair straighteners
belgium world cup jerseys
nike shoes
iphone cases
nike outlet
christian louboutin
air max 95
coach factory outlet
marc jacobs
iphone 7 cases
ralph lauren outlet
mac makeup
salomon shoes
tods shoes
montre homme
converse shoes
rolex watches
asics gel
polo ralph lauren
michael kors outlet
ray ban sunglasses
lacoste shoes
ralph lauren outlet
air max
beats headphones
clarks shoes
stuart weitzman
iphone x case
burberry outlet
ralph lauren uk
true religion outlet
mont blanc pens
longchamp outlet
air max 90
air max 90
hilfiger outlet
miu miu shoes
vans outlet
adidas trainers uk
longchamp outlet
nike air max
nike roshe
nike vapor max
adidas shoes
nike air max
roty burch outlet
bijoux swarovski
air max plus
burberry
adidas outlet
air force
guess canada
jordan 12
kenzo clothing
nfl jerseys
hogan
lebron 11
softball bats
nike outlet
reebok outlet
links of london uk
adidas superstar
jordans
oakley sunglasses
supra shoes
nike outlet store
versace handbags
nike air force 1
spain world cup jersey
coach outlet
oakley uk
nike air max 90
oakley sunglasses
coach outlet
sac vanessa bruno
goyard handbags
pandora bracciali
nike air max
adidas outlet store
ray ban sunglasses
england world cup jersey
dansko shoes
jordan 6
para jumpers
kobe 9 elite
lunette oakley
prada outlet
manolo blahnik shoes
oakley sunglasses
chrome hearts jewelry
free running
nike shoes
germany world cup jersey
sac michael kors
fendi handbags
adidas flip-flops
occhiali oakley
air jordan
michael kors
dolce and gabbana
kate spade
pandora charms
bcbg
adidas running shoes
mercurial superfly
fendi
mulberry
guess pas cher
jordan 1
adidas slides
[url=http://www.retro-jordan.us.com ]jordans[/url]
beats headphones
mulberry handbags
lebron shoes
new balance
reebok shoes
flip flops
skechers sneakers
roshe run
herve leger dresses
nike free
scarpe hogan
lunette ray ban
mizuno
nike blazer
hermes birkin
prada handbags
pandora bijoux
mac makeup
cheap oakley sunglasses
fitflops
michael kors handbags
oakley sunglasses
kevin durant shoes
yves saint laurent
ralph lauren
converse chuck taylor
louboutin pas cher
air max
ai max
[/b]
[b]cheap jerseys

vans scarpe
michael kors canada
louboutin
timberland shoes
vans outlet
ray ban occhiali
cheap jordan shoes
michael kors outlet
nike pas cher
michael kors
hermes birkin bag
michael kors
asics trainers
nike free
nike roshe run
burberry outlet
nike factory outlet
reebok shoes
cheap jordans
nike clothing
adidas outlet store
michael kors outlet online
blazer nike
nike huarache
balenciaga sneakers
nike free run
asics gel
mac cosmetics outlet
cheap wedding dresses
softball bats
fitflops outlet
jordan
jordan pas cher
burberry sale
true religion jeans
polo ralph lauren
new balance
ai max
hogan shoes
salvatore ferragamo
2018.5.21chenlixiang
โดย : chenlixiang    ไอพี : 69.167.29.197

ความคิดเห็นที่ 9
เสาร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 03:21:50
Air Max 2018
Rihanna Puma
Adidas Outlet
Birkenstock Sandals For Women
Birkenstock Sandals
Jordan 11 Space Jam
Adidas Shoes
Pandora Charms
Nike Huarache
Ultra Boost Uncaged
Air Max 90
Jordan 11
Kyrie Irving Shoes
Nike Cortez Men
Birkenstock Outlet
Curry 4
Nike Outlet
Nike Vapormax
Ralph Lauren Outlet
Coach Factory Outlet
Nike Air Uptempo
Ralph Lauren Outlet Online
Goyard Handbags
Vans
Michael Kors Canada
Skechers Women
Ralph Lauren
Nike Vapormax
Lebron 15
Pandora
Pandora Jewelry
Nike Air Max
Kyrie 3 Shoes
Pandora Outlet
Pandora Charms
Curry 4
Coach Outlet
New Jordans
Kate Spade Outlet
Hand Spinner
Adidas NMD
Adidas Yeezy Boost 350
Birkenstock Shoes For Women
Yeezy Shoes
Lebron 15
Ultra Boost
Air Jordans
Yeezy Boost 350
Pandora Jewelry
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Ralph Lauren Outlet
Curry Shoes
Under Armour Outlet
Clarks Shoes For Women
Longchamp Handbags
Polo Ralph Lauren Outlet Online
Harden vol 1
Yeezy 350 V2
Michael Kors Canada Outlet
Kate Spade New York Outlet
Christian Louboutin
Red Bottom for Women
Longchamp Handbags
Adidas Yeezy
Fenty Puma
Yeezy Blue Tint
Soccer Cleats
Yeezys Shoes
Nike Air Max 95
โดย : Barbara    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 10
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 12:39:11
Pandora Rings
Pandora Charms
Nike Shoes
Adidas Outlet
Pandora Charm
Puma Shoes For Men
Timberlad Boots For Men
North Face Jackets For Women
Moncler
Adidas NMD
Vans Outlet
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
Yeezys
Christian Louboutin Shoes
Kyrie 4
Pandora Rings
Longchamp Handbags
Ralph Lauren Outlet
Coach Handbags
Harden shoes
Jordan 11
Kyrie 3
Yeezy boost 350 v2
Pandora Jewelry
Chaussure Air Max 90
Valentino
Pandora Jewelry
Pandora
Yeezy Beluga
Adidas Shoes
North Face Outlet
Pandora Charms
Nike Air Max
Nike Outlet
Kyrie 3
Adidas NMD
Timberland Boots
Red Bottoms Shoes
Tory Burch
Jimmy Choo Shoes
Ralph Lauren
Ralph Lauren Polo
Christian Louboutin Shoes
Air Max
Moncler UK
Nike Air Force 1
KD 10
Pandora Bracelets
Louboutin Heels
KD Shoes
Louboutin Shoes
Timberland Boots For Men
Lebron Shoes
Red Jordan 11
KD 10
โดย : James    ไอพี : 173.245.215.243ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป