[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by kmc 1.2.1
    

  

บริหารทั่วไป
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
ประเภท : ความรู้จากการปฏิบัติงาน

 ชื่อผลงาน   รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

เจ้าของผลงาน       นางสุภัทตรา  เพลียหาญ
                       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
                       กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ
                   การรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ ดังนี้
                 
  1.  ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
                    2.  มาตรฐานการควบคุมภายใน
                    3.  ขอบข่ายและภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
                    4.  บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
                    5.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน

                    6.
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

สรุปสาระ และขั้นตอนการดำเนินการ
               หลักการและเหตุผล
            
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยรับตรวจ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี)  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕  โดยการดำเนินการควบคุมภายในจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานกำหนดมีขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือควบคุม ป้องกันปัญหา และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภารกิจงาน ทำให้การดำเนินการตามภารกิจงานสำเร็จอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้การใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสิ้นเปลือง สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานในภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในในสังกัด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการผิดพลาด อันเป็นสาเหตุของความเสียหายและความสิ้นเปลือง
แก่ทางราชการ  ซึ่งการดำเนินการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ คือ
                 ๑. เพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
              
  ๒. เพื่อป้องกันการทุจริต ความสิ้นเปลือง ความเสียหาย  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
                
. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถรายงานการดำเนินการควบคุมภายในแก่สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลากำหนด         
               นอกจากนี้ในการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ยังเป็นการดำเนินการที่ต้องรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  (
ARS) และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
และสถานศึกษาในสังกัด และมีข้อมูลใช้ในการพัฒนาการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ นี้ขึ้น

             วัตถุประสงค์การดำเนินการ
             
    ๑. เพื่อทราบผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
                   ๒
. เพื่อทราบผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด
                   ๓
. เพื่อให้มีข้อมูลใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด                                              

             ขั้นตอนการดำเนินการ
          
    รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  มีกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
               
 ๑. จัดทำแผนการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน           
                                                               . แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
                ๓
. จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
                ๔. จัดทำคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
 
               ๕. ประเมินผลการใช้คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
                ๖
. จัดเตรียมแบบประเมิน แบบฟอร์ม เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และของสถานศึกษาในสังกัด
                                
. ระชุมชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้กับผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มงาน ที่
                ๘
. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
 
               ๙
. ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม)  และรายงานผลการติดตามให้ สพฐ.ทราบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน และรายงานผลการดำเนินการตามระบบ ARS
                           
๑๐. แจ้งเตือนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในฯ
               ๑๑
. ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จะต้องเริ่มดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี
               ๑๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในสังกัด

ผู้ร่วมดำเนินการ            -ไม่มี-

ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมสัดส่วนของผลงาน) 
          
รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเองทุกขั้นตอน คิดเป็นสัดส่วนผลงาน   ๑๐๐  

             ผลการดำเนินงาน
             ๑
ผลการประเมินการใช้คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาลำพูน เขต และสถานศึกษาในสังกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
               ๒. ผลการประเมินการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีดังนี้
              
    . ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการการดำเนินการควบคุมภายในที่  
มี
ประสิทธิภาพ/ดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ ปี คือ ปี  2556  ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 27 เขตพื้นที่การศึกษาที่มีการเนินการควบคุมภายในดีเด่น  และในปี 2558 ได้รับการ คัดเลือกเป็น 1 ใน 42 เขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการควบคุมภายในได้อย่างประสิทธิภาพ
                 
. สามารถรายงานผลการรายงานการดำเนินงานคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ARS : Action Plan Report System) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ได้ค่าคะแนนระดับ  ทุกปี  ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้อันดับที่ ๒ ของประเทศในปี ๒๕๕๖ ได้อันดับที่ ๑ ของประเทศในปี ๒๕๕๗  ได้อันดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ได้อันดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
                     ๓
สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษา ลำพูน เขต 1  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน ได้คะแนนระดับ ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
                   
. ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARD) ชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  ตามโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙   โดยนำเสนอผลงานเรื่อง  “รายงานการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด

ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ /คุณภาพ)
                   เชิงปริมาณ
          
          ๑. ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยมอบให้กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จำนวน ๙ เล่ม และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน รวม ๑๒๑ เล่ม  และได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ คู่มือการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ที่เว็บไซต์
www.lpn.obec.go.th  ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือสามารถเข้าไปอ่าน ได้อย่างไม่จำกัดในช่วงเวลาเดียวกัน ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในฯ ได้อย่างกว้างขวาง แพร่หลาย สะดวก และไร้พรมแดน 
        
           ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  จำนวน ๑ รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  ๑๓๐ คน
                     ๓. มีการติดตามการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จำนวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม) และรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน)  เพื่อทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินการควบคุมภายในว่าสามารถลดความเสี่ยงในภารกิจงานที่กำหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใด
                     ๔
. สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ได้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน และตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในให้สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
                     ๕
. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในให้สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๒๑ โรงเรียน

                   เชิงคุณภาพ
                     การดำเนินการควบคุม
ในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ มีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินการที่กำหนดไว้ โดยสามารถลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจทำให้ภารกิจงานไม่ประสบความสำเร็จ ป้องกันการทุจริต ลดการสูญเปล่า ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาการรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  มีความสำเร็จการดำเนินการเป็นที่ยอมรับในระดับ สพฐ. โดยในปี ๒๕๕๘  ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔๒ เขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๒๗ เขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในได้ดีเด่น และสามารถรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)  ได้คะแนนระดับ ๕ ทุกปี จนส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้อันดับที่ ๒ ของประเทศในปี ๒๕๕๖ ได้อันดับที่ ๑ ของประเทศในปี ๒๕๕๗ ได้อันดับที่ ๑ ในปี ๒๕๕๘ ได้อันดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ  โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ชนะเลิศเหรียญทอง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ตามโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙

การนำไปใช้ประโยชน์
              
ประโยชน์ต่อองค์กร  
              
    ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในภารกิจที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการภารกิจงานที่รับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น การควบคุมภายใน ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเสี่ยงในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้  ที่ต้องการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓  ซึ่งการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในจะนำความเสี่ยงดังกล่าว มากำหนดกิจกรรมที่สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  แล้วดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการดำเนินการควบคุมภายในเรื่องดังกล่าว สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมมากกว่าร้อยละ ๓ 
                  ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถป้องกันการทุจริต ความสิ้นเปลือง ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
                  ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด และเป็นการดำเนินการที่ช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง/พัฒนางาน ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยกิจกรรมการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน
                  ๔
. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ สามารถรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ในตัวชี้วัดที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ซึ่งมีค่าน้ำหนักในการดำเนินการที่สูง ซึ่งสามารถรายงานผลตามระบบ ได้ค่าคะแนนระดับ ๕ ทุกปี ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ มีผลการดำเนินการการรายงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) เป็นอันดับที่ ๒ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๖ และอันดับ ๑ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๗ และเป็นอันดับที่ ๑ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๘ เป็นอันดับที่ ๑ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๙
                 ๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ สามารถรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา ได้คะแนนในระดับคุณภาพ ระดับ ๕               ประโยชน์ต่อบุคลากร
                 ๑
. เป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ที่มีความถูกต้อง  โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า
                 ๒
. บุคลากรสามารถปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในภารกิจงานที่รับผิดชอบ ด้วยระบบ
การควบคุมภายใน

              ประโยชน์ต่อสังคม  
                   สามารถควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด ที่อาจไม่สำเร็จตามเป้าหมาย  ที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีความสำเร็จ  ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ความเสี่ยงของโรงเรียน ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่  กำหนดไว้ โรงเรียนจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดกิจกรรมการควบคุมว่าจะทำอะไรบ้างที่จะ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ซึ่งการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุง  การควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงได้ ผลการดำเนินการของโรงเรียนที่มีความสำเร็จในภารกิจงาน จะส่งผล ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของโรงเรียน ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เมื่อเด็กนักเรียนซึ่งเป็น บุคลากรของชุมชน สังคม มีคุณภาพแล้ว สังคม ชุมชนก็จะมีคุณภาพ เกิดการพัฒนาต่อไป

ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
 
          . เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้การดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
            ๒
. แบบฟอร์มในการจัดทำรายงานมีหลายแบบฟอร์ม และยากต่อเข้าใจ และยากต่อการจัดทำรายงานการดำเนินงานควบคุมภายใน
            ๓
. สถานศึกษาขาดการกำกับ ติดตามการดำเนินการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ทำให้การดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษายังไม่ถ้วน และการดำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
            ๔
. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาการควบคุมภายในมีจำนวนจำกัด

ข้อเสนอแนะ
          
   ๑. ควรมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดของแต่ละเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
               ๒
. บุคลากรทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ควรให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมที่กำหนดไว้
              ๓
. ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
              ๔
. ควรมีการตรวจติดตามการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
              . ควรมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมแรง และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้กับสถานศึกษาในสังกัด
             
. ควรจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

                                                ****************************

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผู้เขียน : สุภัทตรา เพลียหาญ
หน่วยงาน : กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 110


บริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 3 / ธ.ค. / 2560
      รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 5 / พ.ค. / 2560
      รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 5 / พ.ค. / 2560
      การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด 8 / ก.พ. / 2560
      รายงานผลการใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 6 / ก.ย. / 2557
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป