[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by kmc 1.2.1
    

  

บริหารทั่วไป
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
ประเภท : ความรู้จากการปฏิบัติงาน

 ชื่อผลงาน   รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

เจ้าของผลงาน       นางสุภัทตรา  เพลียหาญ
                       ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
                       กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ
                   การรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ ดังนี้
                 
  1.  ความหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
                    2.  มาตรฐานการควบคุมภายใน
                    3.  ขอบข่ายและภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
                    4.  บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
                    5.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน

                    6.
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

สรุปสาระ และขั้นตอนการดำเนินการ
               หลักการและเหตุผล
            
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยรับตรวจ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี)  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕  โดยการดำเนินการควบคุมภายในจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ซึ่งการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานกำหนดมีขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือควบคุม ป้องกันปัญหา และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภารกิจงาน ทำให้การดำเนินการตามภารกิจงานสำเร็จอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้การใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสิ้นเปลือง สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานในภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในในสังกัด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการผิดพลาด อันเป็นสาเหตุของความเสียหายและความสิ้นเปลือง
แก่ทางราชการ  ซึ่งการดำเนินการควบคุมภายในมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ คือ
                 ๑. เพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
              
  ๒. เพื่อป้องกันการทุจริต ความสิ้นเปลือง ความเสียหาย  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต และสถานศึกษาในสังกัด  ให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
                
. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถรายงานการดำเนินการควบคุมภายในแก่สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลากำหนด         
               นอกจากนี้ในการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ยังเป็นการดำเนินการที่ต้องรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  (
ARS) และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
และสถานศึกษาในสังกัด และมีข้อมูลใช้ในการพัฒนาการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ นี้ขึ้น

             วัตถุประสงค์การดำเนินการ
             
    ๑. เพื่อทราบผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
                   ๒
. เพื่อทราบผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด
                   ๓
. เพื่อให้มีข้อมูลใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด                                              

             ขั้นตอนการดำเนินการ
          
    รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  มีกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
               
 ๑. จัดทำแผนการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน           
                                                               . แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
                ๓
. จัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
                ๔. จัดทำคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
 
               ๕. ประเมินผลการใช้คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
                ๖
. จัดเตรียมแบบประเมิน แบบฟอร์ม เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และของสถานศึกษาในสังกัด
                                
. ระชุมชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้กับผู้รับผิดชอบการจัดวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มงาน ที่
                ๘
. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
 
               ๙
. ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม)  และรายงานผลการติดตามให้ สพฐ.ทราบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน และรายงานผลการดำเนินการตามระบบ ARS
                           
๑๐. แจ้งเตือนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยให้สถานศึกษาดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในฯ
               ๑๑
. ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปี โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จะต้องเริ่มดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี
               ๑๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑  และสถานศึกษาในสังกัด

ผู้ร่วมดำเนินการ            -ไม่มี-

ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมสัดส่วนของผลงาน) 
          
รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเองทุกขั้นตอน คิดเป็นสัดส่วนผลงาน   ๑๐๐  

             ผลการดำเนินงาน
             ๑
ผลการประเมินการใช้คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาลำพูน เขต และสถานศึกษาในสังกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
               ๒. ผลการประเมินการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีดังนี้
              
    . ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการการดำเนินการควบคุมภายในที่  
มี
ประสิทธิภาพ/ดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ ปี คือ ปี  2556  ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 27 เขตพื้นที่การศึกษาที่มีการเนินการควบคุมภายในดีเด่น  และในปี 2558 ได้รับการ คัดเลือกเป็น 1 ใน 42 เขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการควบคุมภายในได้อย่างประสิทธิภาพ
                 
. สามารถรายงานผลการรายงานการดำเนินงานคำรับรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ARS : Action Plan Report System) ตัวชี้วัดการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ได้ค่าคะแนนระดับ  ทุกปี  ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้อันดับที่ ๒ ของประเทศในปี ๒๕๕๖ ได้อันดับที่ ๑ ของประเทศในปี ๒๕๕๗  ได้อันดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ได้อันดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
                     ๓
สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษา ลำพูน เขต 1  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน ได้คะแนนระดับ ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
                   
. ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARD) ชนะเลิศระดับเหรียญทองประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  ตามโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙   โดยนำเสนอผลงานเรื่อง  “รายงานการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด

ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ /คุณภาพ)
                   เชิงปริมาณ
          
          ๑. ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๕๐ เล่ม โดยมอบให้กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จำนวน ๙ เล่ม และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน รวม ๑๒๑ เล่ม  และได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ คู่มือการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ที่เว็บไซต์
www.lpn.obec.go.th  ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือสามารถเข้าไปอ่าน ได้อย่างไม่จำกัดในช่วงเวลาเดียวกัน ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในฯ ได้อย่างกว้างขวาง แพร่หลาย สะดวก และไร้พรมแดน 
        
           ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  จำนวน ๑ รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  ๑๓๐ คน
                     ๓. มีการติดตามการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จำนวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม) และรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน)  เพื่อทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินการควบคุมภายในว่าสามารถลดความเสี่ยงในภารกิจงานที่กำหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใด
                     ๔
. สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ได้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน และตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในให้สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
                     ๕
. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในให้สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๒๑ โรงเรียน

                   เชิงคุณภาพ
                     การดำเนินการควบคุม
ในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ มีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินการที่กำหนดไว้ โดยสามารถลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจทำให้ภารกิจงานไม่ประสบความสำเร็จ ป้องกันการทุจริต ลดการสูญเปล่า ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาการรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  มีความสำเร็จการดำเนินการเป็นที่ยอมรับในระดับ สพฐ. โดยในปี ๒๕๕๘  ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔๒ เขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๒๗ เขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในได้ดีเด่น และสามารถรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)  ได้คะแนนระดับ ๕ ทุกปี จนส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้อันดับที่ ๒ ของประเทศในปี ๒๕๕๖ ได้อันดับที่ ๑ ของประเทศในปี ๒๕๕๗ ได้อันดับที่ ๑ ในปี ๒๕๕๘ ได้อันดับที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และได้รับการยอมรับในระดับชาติ  โดยได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ชนะเลิศเหรียญทอง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ตามโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙

การนำไปใช้ประโยชน์
              
ประโยชน์ต่อองค์กร  
              
    ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในภารกิจที่รับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการภารกิจงานที่รับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น การควบคุมภายใน ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเสี่ยงในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้  ที่ต้องการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓  ซึ่งการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในจะนำความเสี่ยงดังกล่าว มากำหนดกิจกรรมที่สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  แล้วดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการดำเนินการควบคุมภายในเรื่องดังกล่าว สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมมากกว่าร้อยละ ๓ 
                  ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถป้องกันการทุจริต ความสิ้นเปลือง ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
                  ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด และเป็นการดำเนินการที่ช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง/พัฒนางาน ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยกิจกรรมการดำเนินการตามระบบควบคุมภายใน
                  ๔
. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ สามารถรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ในตัวชี้วัดที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ซึ่งมีค่าน้ำหนักในการดำเนินการที่สูง ซึ่งสามารถรายงานผลตามระบบ ได้ค่าคะแนนระดับ ๕ ทุกปี ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ มีผลการดำเนินการการรายงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) เป็นอันดับที่ ๒ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๖ และอันดับ ๑ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๗ และเป็นอันดับที่ ๑ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๘ เป็นอันดับที่ ๑ ในระดับประเทศในปี ๒๕๕๙
                 ๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ สามารถรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้ครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณา ได้คะแนนในระดับคุณภาพ ระดับ ๕               ประโยชน์ต่อบุคลากร
                 ๑
. เป็นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ที่มีความถูกต้อง  โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า
                 ๒
. บุคลากรสามารถปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในภารกิจงานที่รับผิดชอบ ด้วยระบบ
การควบคุมภายใน

              ประโยชน์ต่อสังคม  
                   สามารถควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด ที่อาจไม่สำเร็จตามเป้าหมาย  ที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีความสำเร็จ  ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ความเสี่ยงของโรงเรียน ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่  กำหนดไว้ โรงเรียนจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กำหนดกิจกรรมการควบคุมว่าจะทำอะไรบ้างที่จะ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ซึ่งการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุง  การควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงได้ ผลการดำเนินการของโรงเรียนที่มีความสำเร็จในภารกิจงาน จะส่งผล ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของโรงเรียน ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เมื่อเด็กนักเรียนซึ่งเป็น บุคลากรของชุมชน สังคม มีคุณภาพแล้ว สังคม ชุมชนก็จะมีคุณภาพ เกิดการพัฒนาต่อไป

ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
 
          . เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้การดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษายังไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
            ๒
. แบบฟอร์มในการจัดทำรายงานมีหลายแบบฟอร์ม และยากต่อเข้าใจ และยากต่อการจัดทำรายงานการดำเนินงานควบคุมภายใน
            ๓
. สถานศึกษาขาดการกำกับ ติดตามการดำเนินการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ทำให้การดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษายังไม่ถ้วน และการดำเนินการยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
            ๔
. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาการควบคุมภายในมีจำนวนจำกัด

ข้อเสนอแนะ
          
   ๑. ควรมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัดของแต่ละเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
               ๒
. บุคลากรทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑  ควรให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบควบคุมภายใน และปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมที่กำหนดไว้
              ๓
. ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี
              ๔
. ควรมีการตรวจติดตามการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ
              . ควรมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมแรง และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้กับสถานศึกษาในสังกัด
             
. ควรจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

                                                ****************************

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ผู้เขียน : สุภัทตรา เพลียหาญ
หน่วยงาน : กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ศุกร์ ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 145


บริหารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 3 / ธ.ค. / 2560
      รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 5 / พ.ค. / 2560
      รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ 5 / พ.ค. / 2560
      การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานควบคุมภายในของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด 8 / ก.พ. / 2560
      รายงานผลการใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 6 / ก.ย. / 2557


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:14:44
Michael Kors Canada
Ralph Lauren Outlet
Birkenstock Sandals
Michael Kors Outlet
Blue Tint Yeezy
NMD
Yeezy Shoes
Nike Vapormax
Ralph Lauren Sale Clearance UK
Nike Huarache
Yeezy 350 Boost
New Jordans
Adidas Outlet
Jordan 11 For Sale
Nike Outlet
Stephen Curry Shoes
Ultra Boost
Birkenstocks
Pandora
Adidas Yeezy
Pandora Charms
Michael Kors
Christian Louboutin
Birkenstock Outlet
Adidas Yeezy
Pandora Charms
Air Jordan 11
Air Max 90
Kyrie Irving Shoes
Air Max 95
Birkenstock Shoes
Soccer Cleats
Fenty Puma Slides
Air Max 2018
Goyard
Michael Kors Bags
โดย : Jacqueline    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 21:04:54
Timberland Boots For Women
Adidas NMD
Pandora Bracelets
Nike Kyrie 3
Pandora Rings
Coach Outlet
Ralph Lauren Polo
KD 10 Shoes
Adidas NMD Womens
Ralph Lauren Polo
Michael Kors Outlet Online
Harden shoes
Valentine Outlet
North Face Outlet Online
Ugg UK
North Face Jackets For Women
Timberland Boots For Men
Tory Burch Outlet Online
Pandora UK
Pandora Jewelry Official Site
Moncler Outlet
Nike KD 10
Ralph Lauren Polo
Ralph Lauren Polo
Kyrie 4
Jimmy Choo Shoes Outlet
Vans Outlet Store
Kyrie 3 Shoes
Pandora Ring
Yeezy boost
Canada Goose parka
Pandora Jewelry Official Site
โดย : Ike    ไอพี : 216.169.129.254

ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12:24:21
pandora
nike shoes
kyrie irving
longchamp bag
hermes purse
yeezy 350
pandora bracelet
nike flyknit
fitflop uk
adidas originals nmd
yeezy boost 350
christian louboutin
lebron soldier
puma rihanna
kd 9 elite
hermes belts
kate spade backpack
air max 95
curry 4 shoes
adidas boost
jordan 13
jordan 13
salomon shoes
pandora jewelry
fitflop sale
โดย : xiuying23    ไอพี : 216.169.131.254

ความคิดเห็นที่ 4
ศุกร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 01:51:11
Coach Outlet
Fidget Spinner
Red Bottom Shoes For Women
Pandora Outlet
Pandora Jewelry Officail Site
Pandora Jewelry
Lebron 15
Yeezys
Yeezy
Ralph Lauren Outlet
Kate Spade Outlet Online
Kyrie Irving Shoes
Polo Ralph Lauren Outlet
Yeezy Boost 350 V2
Michael Kors Outlet Online
Nike Air Max 2018
Skechers Shoes
Longchamp
James Harden shoes
Longchamp Outlet
Curry 4
Coach Outlet
Nike Air More Uptempo
Under Armour Shoes
Valentino
Kate Spade Outlet
Adidas Ultra Boost
Vans
Birkenstock Sale
Stephen Curry 4
Jordan 11 Space Jam
Lebron 15
Michael Kors Outlet
Ralph Lauren Outlet
Nike Cortez
Adidas Shoes
Kyrie 3
Clarks Shoes
Ralph Lauren Outlet
Pandora Jewelry
Nike Vapormax
Rihanna Puma Slides
โดย : Rodolfo    ไอพี : 216.169.129.254ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป