บทบาท อำนาจหน้าที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้
1.จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4.กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5.
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6.
ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8.
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9.ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10.
ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 แล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยดาเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 9 เครือข่าย โดยมอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบดูแล ประกอบด้วย
1.อำเภอเมืองลาพูน
1.1
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลาพูน ที่ 1, 2, 3 นายสมภพ ทิพย์เวียง
1.2
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลาพูน ที่ 4 นายชาติชาย กันกา
2.อำเภอป่าซาง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซาง ที่ 1, 2 นายพันท์ คาพรรษา และนายประพันธ์ รินพล
3.อำเภอแม่ทา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 1, 2 นายบัณฑิต ชุนสิทธ์
4.อำเภอบ้านธิ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ นายชาติชาย กันกา