กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นายณรงค์ ก๋องแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายวิทยา ปิ่นกันทา ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางรพีพร เลาหกุล ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางอโนทัย กัญญาสาย ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายสมชาย มาต๊ะพาน ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายพงษ์รติ แก้วอ้าย ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสีดาวรรณ อยู่สุขเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร