กลุ่มนโยบายและแผน

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางสาวอำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางทิพวรรณ ธรรมแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร
นางรุ่งกานต์ หมื่นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร
นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร