กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางสาวพจนารถ มั่นคง ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสุชาดา จิโนเป็ง นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
นางปุณยวีร์ รื่นเริง นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
นางสาวศิริเพ็ญ ไชยทนุ นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
นางจำเรียง ใจพิมพ์สว่าง นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
นายนครินทร์ อินทร์กัน นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
นางวัลยา ยะธะนะ นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร