กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา

 

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
เอกสาร
นางสาวพจนารถ มั่นคง ผู้อำนวยการกลุ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
นางมธุรส ศิรินวล นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
นางอุไรวรรณ สุขเกษม นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร